Home
Over Rob
Diensten
Verkoop
Nieuws
Werkwijze
Contact
Links

Nieuws

14/06/2021: Al jaren geen nieuwsberichten meer? 

Niet omdat er geen nieuws meer is, maar meer omdat de website wordt verwaarloosd. Ooit de website gestart in verband met het verkrijgen van cliënten. Maar tegenwoordig eerder te druk dan druk. Omdat ik met name mijn huidige cliëntenkring goed wil blijven adviseren, neem ik slechts sporadisch nieuwe cliënten aan. 

Vanaf oktober 2022 neem ik weer nieuwe opdrachten aan, met name de gepensioneerde Nederlanders.  

 

29/10/2018 Afschaffing ¨prélèvements sociaux¨ over kapitaal inkomsten voor veel Nederlanders
Vanaf 1 januari 2019 zullen er geen Franse sociale premies meer zijn verschuldigd over Franse inkomsten, behaald door inwoners en niet-inwoners van Frankrijk, die elders binnen de EU (of Zwitserland) sociaal zijn verzekerd. 

Denk daarbij aan de Nederlander die via het CAK is verzekerd, in Frankrijk woonachtig is en rente inkomsten heeft. Of denk aan de Nederlander die zijn Franse vakantiewoning verkoopt. 

De situatie voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is nog niet zeker. Bezwaar maken kan mogelijk zinvol zijn, tegen de reeds opgelegde premies. 

28/08/2018 Frankrijk handelt volgens A-G HvJ EU in strijd met EU-recht door bronbelasting te heffen van verlieslatende Belgische vennootschappen

Advocaat-generaal Wathelet concludeert dat Frankrijk in strijd met het EU-recht handelt door bronbelasting te heffen over Frans dividend dat wordt genoten door buitenlandse verlieslatende ondernemingen. Verlieslatende Franse vennootschappen worden namelijk niet belast voor dividenden van nationale oorsprong voor zover zij verlieslatend blijven.

De in België gevestigde vennootschappen Sofina SA, Rebelco SA en Sidro SA ontvangen dividenden van Franse vennootschappen waarin zij minderheidsdeelnemingen houden. De Moeder-dochterrichtlijn is niet van toepassing op deze dividenden, zodat 15% bronbelasting wordt geheven over de dividenden. De Belgische vennootschappen zijn het hier echter niet mee eens. Frankrijk kent namelijk een speciale regeling voor verlieslatende ondernemingen met zetel in Frankrijk. Verlieslatende Franse ondernemingen worden namelijk pas daadwerkelijk belast over dividenden uit Franse bron wanneer hun belastbaar resultaat weer winstgevend wordt. De, eveneens verlieslatende, Belgische vennootschappen zijn dan ook van mening dat er sprake is van strijd met het EU-recht. De Franse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Wathelet concludeert dat Frankrijk in strijd met het EU-recht handelt door bronbelasting te heffen over Frans dividend dat wordt genoten door buitenlandse verlieslatende ondernemingen. De A-G wijst er daarbij op dat verlieslatende Franse vennootschappen niet over dividenden van nationale oorsprong worden belast voor zover zij verlieslatend blijven.

 

VN Vandaag

26-06-2018 Franse conserverende aanslag wordt mogelijk afgeschaft
De Franse exit-tax, een belasting over de waarde van aandelenbezit, geheven bij het verlaten van Frankrijk, wordt mogelijk in 2019 afgeschaft. Ingevoerd door Sarkozy in 2012, dus alle reden om het nu maar weer eens anders te doen. 

Le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner a confirmé,à demi-mot, lors des questions d’actualité au Gouvernement la suppression de l’Exit-tax.

26-06-2018 Informatieplicht grensoverschrijdende constructies geldt vanaf 25 juni 2018

Er wordt wetgeving voorbereid die intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 verplicht stelt om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018.

Dit vloeit voort uit een Europese richtlijn die in maart dit jaar is aangenomen. Vanaf 31 oktober 2020 moet de eerste informatie tussen de belastingdiensten van de Europese lidstaten onderling uitgewisseld worden. Met het nieuwe waarschuwingssysteem krijgen belastingdiensten meer informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop ook actie kunnen ondernemen.

De komende periode wordt de richtlijn nog in wet- en regelgeving uitgewerkt, die naar verwachting in de loop van 2019 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Er volgt dit najaar een internetconsultatie waarmee belanghebbenden een reactie kunnen geven op de voorgenomen wetgeving.

Informatieplicht

Omdat de informatieplicht zal gaan gelden vanaf 25 juni 2018, wil het ministerie van Financiën belanghebbenden nu al op de hoogte stellen. De informatie over de periode van 25 juni tot 1 juli 2020 hoeft pas uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst te worden verstrekt.

 

Als er vanaf 2020 een melding wordt gedaan dan betekent dit dat de Belastingdienst de melding kan onderzoeken op mogelijke belastingontduiking. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een Europese database met informatie over constructies. De Belastingdienst krijgt zo meer inzicht in welke structuren gebruikt worden en kan hierop actie ondernemen.

26-03-2018 Frankrijk mag bij latere verkoop geruilde aandelen belasting heffen over uitgestelde meerwaarde

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Frankrijk niet in strijd met het EU-recht handelt door de belastingheffing over een meerwaarde bij een aandelenruil uit te stellen tot op het tijdstip van de latere overdacht van de aandelen.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Frankrijk de belastingheffing over een bij een effectenruil vastgestelde meerwaarde uitstelt tot het moment waarop de bij de ruil ontvangen effecten worden overgedragen. Dat Frankrijk op dat moment eventueel niet heffingsbevoegd is ten aanzien van deze overdracht, acht het Hof van Justitie EU niet van belang. Het Hof van Justitie EU merkt verder nog wel op dat, onder omstandigheden, rekening moet worden gehouden met een eventuele minderwaarde die bij deze overdracht wordt geleden.

10-01-2018 dalende tarieven Franse vennootschapsbelasting
Eindelijk, de Franse belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés) gaan dalen! 

De eerste € 38.120 aan winst blijft net als nu belast tegen 15%, Maar de tarieven daarboven gaan van 33,33% naar uiteindelijk 25% in 2022. 

01-01-2018
Bonne Année!

19-12-2017
In de kerstvakantie, van 22 december tot en met 7 januari, ben ik niet bereikbaar. Ik wens een ieder prettige feestdagen toe. 

09-09-2017 
Inmiddels ben ik weer aan het werk, maar ook na de vakantieperiode blijft het druk. In beginsel neem ik alleen nog cliënten aan die vallen in de categorie: gepensioneerd en (bijna) woonachtig in Frankrijk! U kunt echter altijd een email sturen naar info@frankrijkemigratie.nl. Over het algemeen zal ik daar snel op reageren. 

19-06-2017
In verband met het aantal lopende opdrachten, het totale cliëntenbestand en de vakantieperiode kan ik de komende maanden geen nieuwe opdrachten aannemen. 

19-06-2017 
Nederland schendt volgens A-G verdragstrouw met conserverende aanslag voor pensioenaanspraak!

Advocaat-generaal Niessen concluseert dat het opleggen van een conserverende aanslag voor de pensioenaanspraak in strijd komt met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitlegging en toepassing van het belastingverdrag Nederland-Frankrijk. 

Bij opgebouwde lijfrente aanspraken zou het wel mogelijk moeten zijn om een conserverende aanslag op te leggen.

Bron:Vakstudie Nieuws

07-06-2017
De invoering van de Franse bronheffing wordt niet per 01/01/2018 ingevoerd, maar pas op 01/01/2019. Aldus Emmanuel Macron / Edouard Philippe.  

31-05-2017
De EU-lidstaten zijn het in de Ecofinraad eens geworden over een richtlijn voor het oplossen van grensoverschrijdende fiscale geschillen. Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 juli 2019 terecht bij een Europese arbitragecommissie wanneer zij voor hetzelfde inkomen of kapitaal worden belast in verschillende lidstaten.

Deze richtlijn biedt belastingplichtigen de zekerheid dat het fiscale geschil, mochten de lidstaten er na 3 jaar niet zijn uitgekomen, wordt voorgelegd aan een arbitragecomité waar onafhankelijke experts een uitspraak doen over de kwestie. Op deze manier moet de belastingplichtige zekerheid krijgen over een uitkomst binnen een bepaalde periode.

Nadat het Europees Parlement een advies heeft uitgebracht over het voorstel zal het voorstel formeel voor aanname door de Raad worden behandeld.


07-03-2017
In verband met het groot aantal te verzorgen belastingaangiften kan ik vanaf heden geen nieuwe opdrachten meer aannemen. De verwachting is dat ik pas weer vanaf 1 oktober ruimte heb voor nieuwe cliënten. 

09-01-2017 Hulp bij energiezuinige investeringen
Wilt u energiezuinige investeringen laten verrichten, denk dan aan de credit d'impôt (30% subsidie via de belastingaangifte, maximale grondslag van € 8.000 per persoon), de ANAH (afhankelijk van inkomen en energie-winst: 50% van de investering wordt betaald) en de Eco-PTZ individuel (lening van maximaal € 30.000 zonder rente). 

09-01-2017 Sociale premies boven een verhuuromzet van € 23.300
Vanaf 01/01/2017 zijn particulieren met een verhuuromzet van meer dan € 23.300 sociale premies verschuldigd. Of aan de RSI of aan de CPAM. Bij verhuur van een auto of bijvoorbeeld gereedschap, geldt die verplichting al bij een omzet van € 7.845. 

09-01-2017 Micro entreprise en zakelijke bankrekening
Vanaf 01-01-2017 heeft een micro entreprise één jaar de tijd om een zakelijke bankrekening te openen (één jaar na de inschrijving).  

06-01-2017 Extra hoge onroerend goed belasting voor tweede huis
De gemeenten gelegen in ¨en zones tendus (décret n° 2013-392)¨ hebben de mogelijkheid om de taxe d'habitation te verhogen voor ¨résidences secondaires¨. 

06-01-2017 Vignette in Paris
Vanaf 15 januari 2017 is het vignettte verplicht voor auto's in Parijs. 

04-01-2017 Activiteiten van het Zorginstituut Nederland naar het CAK
Vanaf 01-01-2017 is het niet meer het Zorginstituut Nederland, maar het CAK die de formulieren E121 moet gaan afgeven, de premies moet gaan inhouden, jaarafrekeningen moet versturen etc. Hopelijk loopt dit beter dan de beginfase bij het Zorginstituut Nederland. Dat is wel de verwachting. 

04-01-2017 Herziening Europese sociale zekerheidsverordening
De herziening heeft tot doel om de huidige regelgeving te moderniseren en eerlijker, duidelijker en gemakkelijker te maken. 

Het wordt mogelijk om een werkeloosheidsuitkering gedurende 6 maanden naar een ander land te exporteren in plaats van de huidige drie maanden. 

De huidige verordening heeft geen regels omtrent de aanvraag en uitbetaling van uitkeringen voor langdurige zorg voor internationaal mobiele werknemers. Dat zal in de herziening wel worden opgenomen. 

De vraag is nog wel wanneer de herziening geldig zal zijn.

16-12-2016 Vakantie
Vanaf 3 januari 2017 reageer ik weer dagelijks op inkomende email-berichten. 

Fijne feestdagen toegewenst en een gezond 2017! 

16-10-2016 Belastingverlaging
De Franse inkomstenbelasting over het inkomen uit het jaar 2016 is weer verlaagd!
Circa 5 miljoen gezinnen zullen € 200 minder verschuldigd zijn. Dit zijn dan gezinnen met een inkomen van minder dan € 3.400 per maand voor een echtpaar (zonder kinderen).

Tevens wordt de belastingkorting op thuishulp aangepast. Het wordt omgezet naar een credit d'impôt, ook als je geen belasting bent verschuldigd, profiteer je van een credit (want dan een cheque vande belastingdienst). Dit in tegenstelling tot een reductie op de belasting, die nooit tot een negatief bedrag kan leiden. 

13-10-2016 Pensioen berekenen
Vanaf heden is het makkelijker om het Franse pensioen te berekenen, hetgeen is opgebouwd en wat je kunt gaan opbouwen: www.info-retraite.fr

10-10-2016 Belastingvrij jaar!
Het jaar 2018 wordt een bijzonder jaar in belastingland Frankrijk. De loonbelasting wordt ingevoerd! In 2018 krijgen de Fransen hun salaris en pensioen netto gestort. Het probleem is echter dat ze ook nog de inkomstenbelasting over het jaar 2017 moeten betalen, want dat betalen de Fransen altijd pas achteraf. Omdat er dan vele belastingplichtigen in de problemen zouden komen in 2018, is er een oplossing bedacht: dan heffen we geen belasting over de inkomsten uit het jaar 2017! 

Komt u ook in Frankrijk wonen?

18-07-2016 Nederlands pensioen in eigen beheer 
Op Prinsjesdag 2016 komt een wetsvoorstel op grond waarvan directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) in 2017, 2018 en 2019 hun pensioen in eigen beheer (PEB) met een aanzienlijke korting kunnen afkopen. Over de korting is geen loonbelasting verschuldigd en ook geen revisierente.

Bron: www.pwc.nl

25-03-2016
De Franse belastingaangiften (inkomstenbelasting / impôt sur le revenu de l'année 2015) kunnen vanaf 13 april elektronisch worden ingediend via www.impots.gouv.fr. 

De inlevertermijn voor de papieren aangifte is 18 mei. Indien u de aangifte indient per internet (een verplichting vanaf een bepaald inkomen, uitgezonderd het eerste jaar) hebt u iets langer de tijd, afhankelijk van uw woonplaats:

0-19:     24 mei
20-49:   31 mei
50-buitenland: 7 juni

In verband met de drukte kan ik geen nieuwe aangiften meer verzorgen. Indien ik uw aangifte in het verleden heb verzorgd, zal ik uw aangifte, indien gewenst, uiteraard verzorgen. 

Indien u voor de eerste keer de Franse aangifte moet indienen, haal dan de benodigde formulieren (meestal 2042 en 2047) bij de belastingdienst of via www.impots.gouv.fr (vanaf begin mei 2016).

23-03-2016 Updates
Vanaf heden zal deze pagina weer worden bijgehouden. In verband met technische problemen is dat de laatste tijd niet gebeurd. De komende periode zal vooral in het teken staan van het verzorgen van belastingaangiften, dus reken niet op veel berichten. Uiteraard zal dagelijks de vakliteratuur worden bestudeerd.

Hier vindt u alle overige nieuwsitems

23-10-2014 Franse sociale bijdragen vallen binnen materiële werkingssfeer EG-verordening nr. 1408/71
A-G Sharpston concludeert dat enkele Franse sociale bijdragen binnen de materiële werkingssfeer van EG-verordening nr. 1408/71 vallen.Volgens de A-Gvertonen ze namelijk een rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met de Franse wetgeving betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in art. 4 EG-verordening nr. 1408/71.

Gérard de Ruyter woont sinds 1994 in Frankrijk. Naast het salaris, dat hij van zijn Nederlandse werkgever ontvangt, ontvangt De Ruyter ook lijfrenten. Frankrijk heft over deze lijfrenten diverse sociale bijdragen (de CSG, de CRDS, de sociale heffing van 2% en de aanvullende bijdrage van 0,3 %). De Ruyter is het hier niet mee eens, omdat Nederland de lijfrenten ook al betrekt in de sociale heffingen. Hij beroept zich daarbij op art. 13 EG-verordening nr. 1408/71. Frankrijk is echter van mening dat het verband tussen de CSG, de CRDS, de sociale heffing en de aanvullende bijdrage, enerzijds, en de socialezekerheidswetgeving, anderzijds, ontoereikend is om tot toepassing van die wetgeving te leiden. De Franse rechter heeft een prejudiciële vraag in deze zaak gesteld.

Advocaat-Generaal (A-G) Sharpston concludeert dat de Franse CSG, de CRDS, de sociale heffing en de aanvullende bijdrage bij die heffing binnen de materiële werkingssfeer van EG-verordening nr. 1408/71 vallen. Volgens de A-G vertonen ze namelijk een rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met de Franse wetgeving betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in art. 4 EG-verordening nr. 1408/71.

17-01-2014 Geen BPM-vrijstelling door niet voldoen aan zesmaanden bezitseis
HofAmsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X door het verblijf van zijn echtgenote en dochter in Nederland hier zwaarwegende persoonlijke bindingen heeft en dus reeds vanaf dat moment in Nederland woont.

De heer X is sinds 2000 met zijn echtgenote en dochter woonachtig in Frankrijk. X woont vanaf juni 2011 in een huurhuis van de makelaar die de verkoop van hun Franse woning heeft begeleid. De echtgenote en dochter van X wonen vanaf in augustus 2011 in Nederland. Zij staan ingeschreven op het adres van een woning die X voor onbepaalde tijd huurt. X woont pas vanaf 1 november 2011 weer officieel in Nederland. In geschil is of X voor de invoer van een in april 2011 gekochte personenauto terecht BPM-vrijstelling claimt. De inspecteur wijst het verzoek van X af, omdat X zijn normale verblijfplaats reeds op 15 augustus 2011 naar Nederland heeft overgebracht en niet zoals X stelt pas op 1 november 2011. Rechtbank Noord-Holland stelt de inspecteur in het gelijk. X stelt in hoger beroep dat hij tot eind oktober 2011 daadwerkelijk in Frankrijk verbleef. Hof Amsterdam oordeelt dat X door het verblijf van zijn echtgenote en dochter in Nederland hier zwaarwegende persoonlijke bindingen heeft. Deze wegen niet op tegen de fysieke aanwezigheid van X in Frankrijk en het bezoek aan zijn cardioloog aldaar. Er is dus niet voldaan aan de voorwaarde dat de auto zes maanden in bezit is geweest in Frankrijk alvorens X zijn normale verblijfplaats naar Nederland heeft overgebracht. De vrijstelling is dus geweigerd. Het beroep van X is ongegrond.


14-01-2014 Woning expat is na afloop verhuur weer box 1-woning
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de woning van X een eigen woning is in de zin van de Wet IB 2001. Hieraan doet niet af dat X tijdens zijn uitzending de woning tijdelijk heeft verhuurd.

X is in 2003 door zijn werkgever naar het buitenland gezonden. Van 30 juli 2008 tot en met 17 september 2009 heeft X zijn eigen woning verhuurd. De inspecteur is van mening dat de woning van X, door de verhuur, niet meer kwalificeert als eigen woning in de zin van art. 3.111 lid 6 Wet IB 2001, en legt een IB-navorderingsaanslag op aan X.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de woning van X, ondanks de tijdelijke verhuur, nog steeds als een eigen woning in de zin van art. 3.111 lid 6 Wet IB 2001 heeft te gelden. De rechtbank verwerpt de door de inspecteur bepleite grammaticale interpretatiemethode van art. 3.111 lid 6 Wet IB 2001. Volgens de rechtbank blijkt namelijk uit het arrest van de Hoge Raad van 21 december 2012, nr. 11/04685 (V-N 2013/2.16) dat de woning uitsluitend gedurende de verhuurperiode niet als eigen woning kan worden aangemerkt. Na afloop van de verhuurperiode moet de woning volgens de rechtbank dan ook weer als een eigen woning worden aangemerkt. Het gelijk is aan X. De rechtbank vermindert de navorderingsaanslag.


19-11-2013
- Vanaf heden is het mogelijk om een bewijs van het inkomen rechtstreeks van de website www.impots.gouv.fr te verkrijgen zonder onnodige andere gegevens.
- Ook via de genoemde site is er inzicht te verkrijgen in de verkoopprijzen van Franse woningen!
- de belastingschijven 2013 zullen in tegenstelling tot de eerdere twee jaren wel worden aangepast aan de inflatie, dat is gunstig! Wel zijn er ook diverse minder gunstige kleine aanpassingen geweest zoals het beperken van het fiscale voordeel van meerdere kinderen.
- de vrijstellingen cq kortingen op de gemeentelijke belastingen worden automatisch berekend, naar aanleiding van de ingediende inkomstenbelastingaangifte. Deze vrijstellingen zijn afhankelijk van leeftijd en hoogte inkomen. Ook mag men niet onderhevig zijn aan de Franse vermogensbelasting.
- de stamrechtvrijstelling komt te vervallen in Nederland. De toezegging van de vergoeding dient nu vastgelegd te worden, het daadwerkelijke ontslag moet voor 30-06-2014 geregeld zijn. Ervan uitgaande dat in dergelijke gevallen er nog geprofiteerd wil worden van belastinguitstel.
- Het is nu ook tijdelijk mogelijk om voor het Nederlandse schenkingsrecht 100.000 belastingvrij te schenken, mits de ontvanger het gebruikt voor de financiering van zijn woning cq aflossing hypotheek.;
- Het onderstaande bericht van 18-07-2013 over de plus value is definitief aangenomen, hoewel er nog dagelijks wordt gesproken over nieuwe aanpassingen, zoals het voorstel om geen 25% korting te verlenen, maar slechts 20%.
- Bij de verkoop van aandelen geldt er een korting van 50% als de aandelen langer dan 2 jaar in bezit zijn geweest. Na 8 jaar is er een korting van 65%! Verstandig kan zijn om in het geval van belaste winst ook de aandelen met verlies ter vervreemden, de verliezen en winsten vallen tegen elkaar weg.
- Denkt u bij de schenkingen aan goede doelen ook aan de aftrekbaarheid van deze giften. Over de eerste 521 euro geldt er belastingkorting van 75% van de gift. De belastingkorting kan niet leiden tot een belastingteruggaaf, er moet derhalve voldoende belasting verschuldigd zijn. Boven de 521 euro geldt er een korting van 66%.

18-07-2013 Aanpassing plus value!
Nog niet definitief in de wet, maar zeer waarschijnlijk is bij verkopen vanaf 1 september 2013 weer eerder een totale vrijstelling voor de plus value. Na 22 jaar een volledige vrijstelling. Voor de sociale premies blijft de termijn wel 30 jaar. Bij verkopen tussen 1 september 2013 en 31 augustus wordt er een eenmalige korting toegepast van 25 procent om zo de markt te stimuleren.

17-06-2013 Waarschijnlijk aanpassing plus value regeling onroerend goed
Sinds monsieur Hollande aan de macht is, heeft hij het druk gehad met het afschaffen van aantrekkelijke fiscale maatregelen, ingevoerd door zijn voorganger. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat hij nu ook een maatregel corrigeren in het voordeel van de consument! Sinds 01-02-2012 bestaat er pas na 30 jaar recht op een algehele vrijstelling voor de plus value. Waarschijnlijk vanaf 1 september 2013 (of 01-01-2014) wordt die termijn verlaagd naar 22 jaar. En komt er gedurende een jaar een eenmalige korting. Hopelijk worden de plannen daadwerkelijk ten uitvoer gebracht. Heel vervelend blijft het voor de mensen die onlangs veel plus value hebben moeten betalen.

01-05-2013 Rechtbank Breda oordeelt dat het begrip loon de betekenis heeft die de Nederlandse wetgeving daaraan geeft. Er is geen strijd met EU-recht.
Belanghebbende, X, woont in Nederland en werkt in België. In zijn IB-aangifte 2007 verantwoordt hij € 26.302 aan loon uit dienstbetrekking. De inspecteur corrigeert de aangifte. Hij stelt het Belgische loon uit dienstbetrekking – omgerekend naar Nederlandse maatstaven – vast op € 33.298. X stelt dat het hanteren van een ander inkomensbegrip door de Nederlandse Belastingdienst in strijd is met het Europees recht.

Rechtbank Breda oordeelt dat het begrip loon de betekenis heeft die de Nederlandse wetgeving daaraan geeft. De rechtbank wijst er hierbij op dat het Belastingverdrag met België geen definitie van het begrip loon bevat. Verder overweegt de rechtbank nog dat – gezien het ontbreken van harmonisatie tussen de lidstaten op het gebied van de inkomstenbelasting – lidstaten zelf bevoegd zijn om wetgeving vast te stellen op dat gebied. Volgens de rechtbank is er dan geen sprake van strijd met het EU-recht. De aanslag blijft in stand.
Bron: Vakstudie Nieuws

19-4-2013 Franse aangiften inkomstenbelasting
De Franse aangiften kunnen vanaf vandaag worden ingediend.
De papieren aangiften dienen voor 27 mei binnen te zijn bij de Belastingdienst. Elektronische aangiften voor 3 juni (departementen 1 tot en met 19), 7 juni (departementen 20 tot en met 49) en 11 juni (de andere departementen).

19-4-2013 Beleggings-bv is ondanks zetelverplaatsing in Nederland gevestigd
Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de zetelverplaatsing geen effect sorteert, aangezien de in Nederland wonende aandeelhouder feitelijk het beleid van X bv (nagenoeg) geheel bleef bepalen.

Bron: Vakstudie Nieuws

19-4-2013 Nederlandse pensioenopbouw
Als de voorgestelde plannen uit het sociaal akkoord onverkort doorgaan, zal dit leiden tot een forse versobering van de pensioenopbouw. Dit blijkt uit het op 11 april 2013 gesloten sociaal akkoord tussen het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). Zo gaat vanaf 1 januari 2015 het maximale opbouwpercentage voor pensioenopbouw met 0,4-procentpunt omlaag. Daarnaast kan per diezelfde datum voor inkomens van 100.000 euro en meer geen pensioen meer worden opgebouwd waarvan de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is. Deze aftrekbeperking geldt zowel voor de opbouw van pensioen in dienstbetrekking (tweede pijler), als voor de opbouw van een oudedagsvoorziening via een lijfrente (derde pijler).

Bron: www.belastingnieuws.nl

09-04-2013 Bij keuze voor binnenlandse belastingplicht gelden niet alleen voordelen maar ook nadelen

A-G Niessen concludeert dat X, met de keuze voor de binnenlandse belastingplicht, niet alleen de daarmee gepaard gaande voordelen accepteert, maar ook de nadelen.

Bron: Vakstudie Nieuws

29-03-2013 Monsieur Hollande niet erg populair......

Daarom maar een televisieoptreden, met daarin enkele aankondigingen.
- voorstel om langer pensioenpremies te betalen
- lastenverlichting voor ondernemers
- geen belastingheffing op kinderbijslag en dergelijke, wellicht wel herzien voor hogere inkomsten
- geen nieuwe belastingverhogingen in 2013/2014, maar dus ook geen verlagingen
- onderneming moet de 75 procent belastingheffing gaan betalen als ze meer dan 1 miljoen uitkeren aan salaris, aan een werknemer
- beëindiging / verkoop onderneming moet fiscaal aantrekkelijker worden

Bron: Monsieur Hollande

18-03-2013 Geen woonplaats in Bulgarije ondanks aldaar wonende echtgenote

Rechtbank Breda oordeelt dat de bewijslast ten nadelen van de heer X moet worden omgekeerd en dat hij met de door hem overgelegde stukken niet bewijst dat hij in 2006 of 2007 is verhuisd naar Bulgarije.

De heer X dient zijn IB-aangifte over 2007 niet in binnen de daarvoor gestelde termijn. In beroep stelt X dat hij dat jaar niet in Nederland woonde maar in Bulgarije en dat de ambtshalve opgelegde aanslag daarom vernietigd moet worden. Volgens X was hij slechts eens in de 5 à 6 weken in Nederland in verband met zakelijke werkzaamheden en familiebezoek. Hij zou dan hebben gelogeerd in de woning in van zijn 20-jarige dochter. Rechtbank Breda oordeelt dat de bewijslast ten nadelen van X moet worden omgekeerd en dat hij met de door hem overgelegde stukken niet bewijst dat hij in 2006 of 2007 is verhuisd naar Bulgarije. Afgezien van het feit dat een groot aantal stukken in (onleesbaar) Bulgaars is opgesteld, zijn er juist aanwijzingen die duiden op verblijf van X in Nederland. X was namelijk betrokken bij de doorstart van een failliete Nederlandse bv, hield hier een huis en bankrekeningen aan en reed in een auto met Nederlands kenteken. Het maakt niet uit dat de echtgenote van X in 2007 mogelijk wel in Bulgarije woonde. Daarmee is het middelpunt van het leven van X nog niet in Bulgarije. Het beroep van X is ook ongegrond ten aanzien van de hoogte van de aanslag en de verzuimboete.

Bron: Vakstudie Nieuws

13-03-2013 Blok verduidelijkt fiscale behandeling eigenwoningschuld voor expats

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft Tweede Kamervragen beantwoordt over de fiscale behandeling van belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigenwoningschuld hebben, nadien emigreren, tijdens de buitenlandperiode hun woning verhuren, en na deze periode weer in de voormalige eigen woning gaan wonen. Uit zijn antwoorden blijkt dat het overgangsrecht, als dat vóór de buitenlandperiode van toepassing was, vanaf het moment van terugkeer naar de eigen woning opnieuw van toepassing is.

12-03-2013 Is produceren elektriciteit op dak particuliere woning via zonnepanelen ‘economische activiteit’?

Advocaat-generaal (A-G) Sharpston concludeert dat het produceren van elektriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning een ‘economische activiteit' in de zin van art. 4 Zesde btw-richtlijn is. Fuchs heeft dan ook recht op aftrek van de voorbelasting volgens de A-G.

De Oostenrijker Fuchs installeert in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceert, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Voor de elektriciteit die Fuchs afneemt, betaalt hij dezelfde prijs als die hij ontvangt voor de door hem geleverde elektriciteit. Voor de aankoop en installatie van het systeem heeft Fuchs € 38.367,76, incl. 20% btw, betaald. De Oostenrijkse fiscus legt een btw-aanslag op aan Fuchs, waarbij hem het recht op aftrek van de betaalde btw wordt ontzegd. De Oostenrijkse rechter beslist dat Fuchs recht heeft op een belastingkrediet, waarop de fiscus in hoger beroep gaat. De Oostenrijkse rechter heeft een prejudiciële vraag in deze zaak gesteld.

Advocaat-generaal (A-G) Sharpston concludeert dat het produceren van elektriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning een ‘economische activiteit' in de zin van art. 4 Zesde btw-richtlijn is. De A-G merkt hierbij nog wel op dat de geproduceerde elektriciteit dan tegen vergoeding aan het net moet worden geleverd. Fuchs kan de over de aankoop van de installatie betaalde btw volgens de A-G dan ook in aftrek brengen.

Bron: Vakstudie Nieuws

12-03-2013 A-G Europees Hof: Btw-richtlijn verplicht niet om bij bepalen pro rata aftrekrecht rekening te houden met omzet buitenlandse vaste inrichtingen.

De Europese Btw-richtlijn schrijft lidstaten niet voor of zij omzet afkomstig van buitenlandse vaste inrichtingen in aanmerking moeten nemen bij de berekening van het pro rata aftrekrecht van voorbelasting van het hoofdhuis. Het is aan de lidstaten om in hun nationale wetgeving te regelen of dit al dan niet moet of mag. Dat concludeert advocaat-generaal Cruz Villalón in de zaak Crédit Lyonnais voor het Hof van Justitie EU. De Nederlandse regelgeving rond pro rata aftrekrecht bepaalt niets uitdrukkelijk over het al dan niet meenemen van omzet van buitenlandse vaste inrichtingen in de berekening van het pro rata aftrekrecht.

Bron: Belastingnieuws.nl

12-03-2013 Heffingsrecht FPU-pensioen van naar Thailand verhuisde universiteitsmedewerker ligt bij Nederland X is na zijn werk bij Rijksuniversiteit A (hierna: A) verhuisd naar Thailand.

De Hoge Raad oordeelt - in navolging van Hof 's-Hertogenbosch - dat de functie van X bij A ook na inwerkingtreding van de WHW een overheidsfunctie is gebleven. Gevolg is dat het heffingsrecht over de pensioenuitkering toekomt aan Nederland.   Belanghebbende, X, werkt van 1968 tot en met 2002 voor Rijksuniversiteit A (hierna: A). In 1997 voert A een FPU-pensioen in. X verhuist in december 2000 naar Thailand en maakt vanaf 2002 gebruik van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Hij krijgt als gevolg daarvan een FPU-pensioen, dat hij ontvangt van de Stichting Pensioenfonds ABP. In zijn IB-aangifte over 2005 vermeldt X dit pensioen niet. Hij is namelijk van mening dat A door inwerkingtreding van de Wet op het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1992 is geprivatiseerd. Volgens X is het recht op de pensioenuitkering dan ook volledig opgebouwd in privaatrechtelijke dienstbetrekking en is het heffingsrecht daarom aan Thailand toegewezen. De inspecteur is van mening dat het heffingsrecht over het volledige pensioen aan Nederland toekomt. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat A door inwerkingtreding van de WHW niet is geprivatiseerd. Het beroep is ongegrond, omdat art. 19 lid 1 van het Verdrag Nederland-Thailand de heffingsbevoegdheid ter zake van die uitkeringen toewijst aan Nederland. De Hoge Raad oordeelt - in navolging van Hof 's-Hertogenbosch - dat de functie van X bij A een overheidsfunctie is gebleven. De Hoge Raad overweegt, onder verwijzing naar de onderdelen 6.8, 6.9 en 6.10 van de conclusie van A-G Niessen (V-N 2013/5.12), dat A - ook na inwerkingtreding van de WHW - naar Nederlands recht moet worden beschouwd als een publiekrechtelijke rechtspersoon die een overheidstaak uitoefent. De Hoge Raad gaat er vanuit dat zich bij X geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan en dat zijn dienstbetrekking tot A haar publiekrechtelijke karakter heeft behouden. Het cassatieberoep van X is ongegrond.

Bron: Vakstudie

22-02-2013 SCI aangiften

De aangifte van de SCI dient voor 3 mei ingediend te zijn bij de lokale belasting voor ondernemers.

22-02-2013 Diverse Franse nieuwtjes

De invoering van het 75 procent tarief zal in maart nogmaals worden geprobeerd! Er wordt opnieuw gesproken over de invoering van een voorheffing op salarissen. Met andere woorden, de invoering van loonbelasting! De diverse uitkeringen van de CAF, kinderbijslag etc., worden in de toekomst mogelijk belast. Op dit moment worden aan eigenaren van zakelijk onroerend goed formulieren opgestuurd voor een betere waardebepaling voor de diverse belastingen. De plus value regeling voor onroerend goed wordt op termijn nogmaals bekeken. Aanpassingen zijn zeker te verwachten. Mijn verwachting is dat de eventuele nieuwe regeling gunstiger zal zijn.

21-02-2013 Koopkrachttegemoetkoming ouderen De Europese Commissie daagt Nederland voor de rechter wegens discriminatie van gepensioneerden in het buitenland.

Dat meldt de Commissie vandaag. De staat moet voorkomen bij het Europese Hof van Justitie omdat ze geen maatregelen heeft genomen om discriminatie van ouderen die in het buitenland wonen te stoppen. Bij het uitbetalen van pensioenen komen Nederlandse ouderen in het buitenland niet in aanmerking voor een aanvulling op het AOW die pensioengerechtigden in Nederland wel krijgen. Het gaat om een koopkrachttegemoetkoming voor gepensioneerden die sinds 1 juni 2011 inging. De Commissie zegt hierover veel klachten van burgers te hebben ontvangen. De regels zijn volgens hen in strijd met het Europese recht en Nederland zou daarom verplicht zijn de tegemoetkoming ook aan Nederlandse gepensioneerden in andere EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland te betalen. Nederland zou in mei 2012 al zijn gevraagd aan de situatie een eind te maken na eerdere waarschuwingen van de Commissie, maar de staat nam volgens de Commissie geen maatregelen. Daarom legt de Commissie het nu voor aan het Europese Hof. De Nederlandse regering nam de wet in 2011 ook tegen advies van de Raad van State in aan, schrijft het orgaan. De Raad van State waarschuwde al dat de wet niet in lijn was met Europese wetgeving.

Bron: NRC

26-10-2012 Verhoging van de sociale premies voor auto entrepreneurs

In het belastingplan was het al aangegeven ; de sociale premies voor auto entrepreneurs zouden worden verhoogd, aangezien zij op dit moment een lagere premie betalen dan andere ondernemers. De percentages waren:
- 12 % pour les commerçants, majoré éventuellement de 1% au titre du versement fiscal;
- 21,3 % pour les artisans, majoré éventuellement de 1,7% au titre du versement fiscal;
- 18,3 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV, majoré éventuellement de 2,2 % au titre du versement fiscal.
Deze percentages liggen zo’n 15% lager als bij andere ondernemingen.

De nieuwe percentages, vanaf 1 januari 2013, zijn hoogstwaarschijnlijk de volgende;
- 14 % pour les commerçants dont le chiffre d’affaires est inférieur à 81 500 euros,
- 24,6 % pour les artisans dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 32 600 euros
- 21,3 % pour les professionnels libéraux relevant de la CIPAV dont les recettes sont inférieures à 32 600 euros.

22-10-2012 Nadere verduidelijkingen bij wetsvoorstel Wet uitstel van betaling exitheffingen

Demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet uitstel van betaling exitheffingen vragen beantwoord van de Tweede Kamer en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Dit wetsvoorstel regelt dat onder voorwaarden niet direct -bij zetelverplaatsing- hoeft te worden afgerekend over (fiscale) reserves en meerwaarden in vermogensbestanddelen die in Nederland binnen ondernemingsverband of bij het behalen van een resultaat uit een werkzaamheid werden gebruikt en nu worden gebruikt bij voortzetting van genoemde activiteiten in een EU-lidstaat of een EER-land (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Enkele vermeldenswaardige punten uit de nota naar aanleiding van het verslag betreffen de volgende:

- Het opleggen van een belastingaanslag en het in rekening brengen van invorderingsrente bij een binnenlands belastingplichtige die naar een andere lidstaat emigreert, is geen ongeoorloofde discriminatie ten opzichte van een binnenlands belastingplichtige die de grens niet overgaat. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dit op 29 november 2011 beslist in een arrest dat de aanzet is geweest voor het onderhavige wetsvoorstel. Hof Amsterdam heeft in navolging van dat arrest dit nog eens uitdrukkelijk bevestigd.
- Of sprake is van realisatie van (fiscale) en stille reserves wordt bepaald door een vergelijking te maken met een in Nederland gevestigde belastingplichtige onderneming. Als de belastingplichtige een beroep kan doen op de doorschuiffaciliteit bij juridische fusie of splitsing, is van realisatie (nog) geen sprake en zal een verleend uitstel van betaling niet worden beëindigd.
- Uitstel van betaling van exitheffingen kan worden verkregen bij grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen. - Uitstel van betaling van exitheffingen is mogelijk als vermogensbestanddelen met stille reserves van een vaste inrichting in Nederland naar een het in een EU/EER-land gevestigde hoofdhuis worden overgebracht. Dit is ook het geval als de vaste inrichting in Nederland blijft bestaan.
- De vaststelling van de woon- en vestigingsplaats van de belastingplichtige wordt naar Nederlands recht beoordeeld.
- Het (op verzoek van de ontvanger) stellen van zekerheid bij een verzoek om uitstel van betaling is geen ‘alles-of-niets-stelsel’. De staatssecretaris is gezien de achtergrond van de zekerheidstelling van mening dat de ontvanger het betalingsuitstel slechts zal intrekken voor zover de gestelde zekerheid niet toereikend is.
- De aan het betalingsuitstel verbonden administratieve verplichtingen (waaronder zekerheidstelling) gaan bij fusie, splitsing en omzetting over naar de verkrijgende vennootschap.
- Bij uitstel van betaling van exitheffingen moet in beginsel jaarlijks een fiscale balans en winst- en verliesrekening naar Nederlandse fiscale regels worden ingediend om te kunnen beoordelen óf en zo ja, in hoeverre realisatie heeft plaatsgevonden. Deze balans en winst- en verliesrekening hoeft overigens alleen betrekking te hebben op vermogensbestanddelen die vanuit Nederland naar het buitenland zijn overgebracht.

Bron: Ministerie van Financiën, 18-10-2012, nr. DB/2012/380 (33262).

15-10-2012 Update

De hoogtepunten (….) van het Franse belastingplan treft u aan in een door mij geschreven column op www.fanf.fr.

25-06-2012 Nederlandse Tweede Kamer stemt in met Wet uitwerking fiscale maatregelen

De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM), waarin de bulk van de fiscale maatregelen uit het op 25 mei gesloten Begrotingsakkoord 2013 van de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is opgenomen. Btw Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 met 2 procentpunt omhoog naar 21 procent, waarbij er een overgangsregeling komt voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum nà 30 september 2012. De overgangsregeling houdt in dat het 19%-tarief blijft gelden voor alle termijnen tot 1 oktober 2013. Btw-schuif Van de budgettaire opbrengst van ruim €4 miljard, wordt komend jaar €1,5miljard ingezet voor versterking van de koopkracht van in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. In 2014 en 2015 wordt de totale opbrengst uit de btw-verhoging gefaseerd teruggesluisd via de inkomsten- en loonbelasting. Deze zogeheten btw-schuif heeft op langere termijn positieve effecten voor de werkgelegenheid en groei en leidt tot een minder verstorend en meer solide belastingstelsel, zoals ook is opgenomen in de Fiscale agenda van staatssecretaris Weekers. Overdrachtsbelasting Daarnaast blijft de overdrachtsbelasting structureel op het niveau van 2 procent. Ook bevat het UFM-wetsvoorstel een vergroeningspakket, een aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente, een wijziging van de alcohol- en tabaksaccijns en een verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent. Andere fiscale maatregelen Het wetsvoorstel UFM heeft een structurele budgettaire opbrengst van bijna €5 miljard, die een belangrijke bijdrage levert aan het houdbaar maken van de overheidsfinanciën. Andere fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals de verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader, zijn in andere wetsvoorstellen opgenomen. De Tweede Kamer is ook hiermee inmiddels akkoord. De fiscale maatregelen in het kader van de hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, worden uitgewerkt in het pakket Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt ingediend. Hervormingen Het Begrotingsakkoord 2013, waar dit wetsvoorstel UFM uit voortvloeit, moet de economische groei versterken en de werking van de woning- en arbeidsmarkt verbeteren. Er wordt een aantal grote hervormingen in gang gezet dat de economische structuur versterkt en de overheidsfinanciën verbetert. Het gaat daarbij om de modernisering van de arbeidsmarkt (hervorming van WW en ontslagrecht), het versneld verhogen van de pensioenleeftijd (geleidelijk vanaf 2013), de hervorming van de woningmarkt (annuïtair aflossen in 30 jaar voor nieuwe hypotheken, structureel lagere overdrachtsbelasting, verhuurdersbelasting) en efficiëntere zorgverlening (hervorming AWBZ, verhoging eigen risico). De totale omvang van de maatregelen in het pakket is €12,4 miljard in 2013. Het gaat om ingrijpende maatregelen, die iedereen in Nederland zullen raken. De koopkrachteffecten zijn stevig, maar evenwichtig over huishoudens verdeeld.

Bron: Ministerie van Financiën

19-06-2012 Aanpassing keuzerecht

Naar aanleiding van talloze procedures heeft de Staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, onlangs het volgende besloten: Indien het inkomen voor ten minste 90% bestaat uit in Nederland belaste inkomsten en er wordt geopteerd voor de binnenlandse belastingplicht, worden er in latere jaren geen correcties meer toegepast voor behaalde voordelen uit het verleden. Zij hoeven niet meer te vrezen voor de zogeheten claw back en de inhaalregeling als zij op grond van de keuzeregeling hebben gekozen om fiscaal te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige. Alle elementen omtrent het keuzerecht worden op korte termijn opnieuw beoordeeld door de Staatssecretaris en het een en ander zal dan ook in de wet worden gewijzigd. Wordt vervolgd.

13-06-2012 Inwerkingtreding flex-bv voorzien per 1 oktober 2012

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen ‘Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ en de ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ als hamerstuk afgedaan. Volgens de website van de Eerste Kamer is de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen voorzien op 1 oktober 2012. Hoewel het koninklijke besluit (‘KB’) waarin de datum van inwerkingtreding wordt bepaald nog niet is gepubliceerd, heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie via een nieuwsbericht al wel bekendgemaakt dat de flex-bv 1 oktober 2012 in werking zal treden.

Bron: Nieuwsbrief PWC

14-06-2012 Nieuwe btw-regels voor commissarissen op komst

Onder druk van de Europese Commissie worden de Nederlandse btw-regels voor commissarissen gewijzigd. Het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat er wordt gewerkt aan een regeling om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen en dat de wijziging naar verwachting op 1 januari 2013 in werking zal treden.

Bron: Nieuwsbrief PWC

13-03-2012 De Europese Unie vereenvoudigt het grensoverschrijdend erven in een andere EU-lidstaat.

Het tweede huis in Spanje bijvoorbeeld moet makkelijker kunnen worden geërfd als de Nederlandse eigenaar sterft. Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg dinsdag besloten. Een Nederlandse vrouw die getrouwd is met een Poolse man en in Frankrijk woont, kan voortaan kiezen of haar erfgenamen zullen erven onder de Nederlandse of de Franse wet. Door die versimpeling wordt voorkomen dat er een conflict ontstaat tussen justitie in Polen, waar de erfgenamen wonen, de rechters in Nederland en het gerecht in het land waar de vrouw onroerend goed bezit (Frankrijk). In de EU gaat het jaarlijks om bijna 450.000 van dergelijke erfenissen (10 procent van alle nalatenschappen) met een waarde van 123 miljard euro. Het voorstel van het parlement gaat nu naar de 27 lidstaten. Wordt vervolgd!

02-03-2012 Aanpassing keuzeregeling

De zogeheten keuzeregeling waarbij buitenlands belastingplichtigen onder voorwaarden kunnen opteren om fiscaal te worden behandeld als binnenlands belastingplichtigen gaat op de schop. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs in een persbericht aangekondigd. De inhoud van de maatregelen wordt binnenkort in een beleidsbesluit bekendgemaakt.  Volgens het persbericht heeft de aanpassing vooral effect voor de genoten hypotheekrenteaftrek. Nu is het zo dat buitenlands belastingplichtigen die 90 procent of meer van hun wereldinkomen in Nederland verdienen, recht kunnen hebben op hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning in het buitenland als ze hebben geopteerd voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige. De genoten hypotheekrenteaftrek wordt echter ongedaan gemaakt als ze niet langer opteren voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige door de zogeheten claw back en/of inhaalregeling.  De claw back houdt in dat indien een niet-ingezetene niet langer opteert voor de keuzeregeling er een terugname plaats van de negatieve buitenlandse inkomensbestanddelen (aftrekposten) die gedurende de optieperiode ten laste zijn gekomen van het Nederlandse inkomen. Met de inhaalregeling wordt bijgehouden hoeveel negatief buitenlands inkomen uit voorgaande jaren nog niet is ‘verrekend’ met positief buitenlands inkomen uit een toekomstig jaar waardoor Nederland voor dat jaar een lagere voorkoming van dubbele belasting verleent. De inhaalregeling kan onder meer aan de orde komen als bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek hoger is dan het loon uit dienstbetrekking.  De claw back en de inhaalregeling kunnen onder omstandigheden tot bizarre uitkomsten leiden.
Illustratief hierbij zijn een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 4 mei 2011 en Rechtbank Breda van 18 april 2011. Echte binnenlands belastingplichtigen hebben geen last van de claw back en/of de inhaalregeling als zij in Nederland blijven werken (en hier ten minste 90% van hun wereldinkomen verdienen) maar in een ander land gaan wonen. Deze ongelijkheid wordt alvast ongedaan gemaakt. Echter de werkingssfeer van de 90%-regeling is ruimer dan alleen de hypotheekrenteaftrek: het heeft betrekking op alle aftrekposten die verband houden met de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige.  De staatssecretaris heeft overigens aangegeven dat hij met het beleidsbesluit vooruitloopt op de definitieve beslissing over de toekomst van de keuzeregeling.
Momenteel lopen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie nog rechtszaken die van invloed kunnen zijn op de definitieve vorm van de te publiceren keuzeregeling.

Bron: Ministerie van Financiën, 23-2-2012

04-01-2012 Diversen

Verplaatsing onderneming naar buitenland Als een Nederlandse onderneming haar zetel naar het buitenland verplaatst (‘emigratie’), krijgt de belastingplichtige in de inkomsten- of vennootschapsbelasting te maken met een onmiddellijke belastingheffing (‘exitheffing’) over de dan aanwezige meerwaarden in vermogensbestanddelen waarover Nederland als gevolg van de emigratie niet langer belasting mag heffen. Het Hof van Justitie van Justitie van de Europese Unie heeft op 29 november 2011 beslist dat de Nederlandse exitheffing niet in strijd is met de vrijheid van vestiging, dat Nederland daarbij geen rekening hoeft te houden met waardedalingen van de vermogensbestanddelen na emigratie, maar dat Nederland de belastingplichtigen de mogelijkheid moet geven tot uitstel van betaling tot het moment waarop de meerwaarden daadwerkelijk worden gerealiseerd. Die mogelijkheid biedt de huidige Nederlandse wet niet. Vooruitlopend op die noodzakelijke wetswijziging heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit de voorwaarden vastgelegd waaronder nu al uitstel van betaling van de exitheffing kan worden verkregen. Het besluit is op 23 december 2011 in werking getreden en werkt terug tot en met 29 november 2011. Na het in werking treden van de wetswijziging vervalt het besluit. Auto entrepreneurs verplicht om omzet door te geven! Vanaf 01-01-2012 dient ook het ontbreken van een omzet doorgegeven te worden (néant) op grond van décret n° 2011-1973 26 december 2011 Loi de finances 2012 aangenomen De talloze belastingverhogingen zijn aangenomen en worden derhalve per 1 januari 2012 ingevoerd. Binnenkort zal Sarkozy wederom met een groot aantal wetsvoorstellen komen, zodat hij alsnog de verkiezingen kan gaan winnen. Vooralsnog  onduidelijkheid over deze mogelijke veranderingen!

12-12-2011 Geen heffingsvrij box 3-vermogen voor buitenlands belastingplichtige

Heeft een buitenlands belastingplichtige recht op het heffingsvrije vermogen in box 3 (in 2011 € 20.785 voor een alleenstaande en € 41.570 tezamen met partner) eventueel vermeerderd met de ouderentoeslag, als die buitenlands belastingplichtige niet heeft gekozen voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige? Deze vraag kwam in twee recente arresten van de Hoge Raad aan de orde. De Hoge Raad beantwoordde die vraag ontkennend. Deze aftrekpost knoopt niet aan bij (de aard van) enige activiteit van de belastingplichtige of bij (de exploitatie van) bepaalde vermogensbestanddelen, zodat zij niet rechtstreeks verband houdt met bepaalde inkomsten of met de bron waaruit deze afkomstig zijn en daarmee onlosmakelijk verbonden is. Door zijn koppeling aan alle tot de rendementsgrondslag behorende bezittingen en schulden houdt het heffingsvrije vermogen in algemene zin verband met de fiscale draagkracht van de belastingplichtige. Het heffingsvrije vermogen en de verhoging daarvan in de vorm van de ouderentoeslagzijn belastingvoordelen die voortvloeien uit het rekening houden met de persoonlijke situatie en de gezinssituatie van de betrokkene. Dit oordeel van de Hoge Raad leidde ertoe dat in beide procedures zowel de inwoonster van België als de inwoner van Duitsland niet in aanmerking kwamen voor het heffingsvrije vermogen al of niet verhoogd met de ouderentoeslag.

02-12-2011 Diverse nieuwtjes van de laatste weken

Woonlandfactor daalt licht, percentages ook. Maximale grondslag stijgt echter fors De woonlandfactor voor het berekenen van de CvZ bijdrage wordt vanaf 1 januari 2012 verlaagd naar 0,7685 (was 0,7747). Ook de percentages voor de inkomensafhankelijke premies worden iets verlaagd. Echter, de maximale grondslagen voor de premieheffing worden fos verhoogd tot € 50.056 (was circa € 33.000). Mensen met een inkomen onder de oude grens gaan minder premies betalen, mensen met een hoger inkomen gaan (fors) meer premie betalen. Verkassende vennootschap mag later met belastingdienst afrekenen Ondernemingen die naar een andere EU-lidstaat verkassen, hebben steun gekregen van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Vennootschappen die verhuizen hoeven niet per se op de dag van verhuizing met de fiscus af te rekenen. Het hof in Luxemburg oordeelde in de zaak tussen het bedrijf National Grid Indus BV en de belastingdienst Rijnmond. De onderneming wilde de eindafrekening niet meteen betalen omdat dat financieel nadeliger zou zijn dan niet verhuizen. De rechters geven het bedrijf gelijk. Zij willen niet dat de vrije vestiging binnen de EU in het gedrang komt. Het EU-Hof oordeelde dat de onmiddellijke invordering van de heffing op het moment waarop de vennootschap haar feitelijke bestuurszetel verplaatst, zonder dat de vennootschap de mogelijkheid wordt geboden om dit bedrag op een later tijdstip te betalen, onverenigbaar is met het recht van de Unie. Franse aanpassingen Het lage BTW tarief van 5,5% wordt verhoogd naar 7%. Met name vervelend bij verbouwingen. Het droit de passage wordt verhoogd van 1,1% naar 2,5%. Met name vervelend bij een scheiding. De bevrijdende voorheffing op rente en dividendinkomsten gaat van 19% naar 24%. De sociale premies bedragen 13,5%. In totaal is de bevrijdende voorheffing dan 37,5% i.p.v. de huidige 32,5%. Misschien worden de schenkingsvrijstellingen fors verlaagd. Vanaf 29 juli 2011 is er een exit heffing ingevoerd in Frankrijk. Deze is van toepassing op inwoners van Frankrijk, die de laatste 10 jaar minimaal 6 jaar in Frankrijk hebben gewoond (en het land verlaten vanaf 3 maart 2011).   13-10-2011 Franse belastingverhoging over erg hoge inkomsten In de blijvende zoektocht naar extra inkomsten, is er besloten om de extra belasting bij erg hoge inkomsten van 3% naar 4% te verhogen. Het gaat daarbij om jaarlijkse inkomsten boven de € 500.000 per ¨part¨. Bijvoorbeeld boven de 1 miljoen bij een echtpaar. Boven de € 250.000 per part wordt er nu een extra belasting geheven van 3% en boven de € 500.000 4%. Deze nieuwe maatregel treft 4500 huishoudens en levert circa 67 miljoen op. Ook de belastingheffing over buitengewone inkomsten (zoals de verkoop van een onderneming) wordt verzwaard. De belasting wordt berekend over het totale inkomen (inclusief de eenmalige inkomsten) èn over het normale jaarlijkse inkomen. Het verschil in heffing wordt gedeeld door drie en toegevoegd aan de verschuldigde belasting over het normale inkomen.

10-10-2011 'Emigratie bv's binnen EU wordt fiscaal aantrekkelijker'

De Europese commissie heeft Nederland verzocht om bepaalde exitheffingen voor bv's of hun eigenaren die verhuizen naar een ander EU-land voortaan achterwege te laten. Dat schrijft het adviesbureau Baker Tilly Berk. Als iemand zijn bv verplaatst naar een ander EU-land of zelf daar naartoe verhuist, krijgt diegene te maken met de zogeheten fiscale exitheffingen. Emigratie wordt door de fiscus fiscaal gelijk gesteld met verkoop van alle bestanddelen die van waarde zijn zoals pensioen, aandelen, stille reserves etc. Op die bestanddelen rust vaak een grote fiscale claim, waarvoor de bv-eigenaar dan ook bij emigratie, prompt een even zo forse belastingaanslag krijgt. Pas als gedurende tien jaar na emigratie aan veel aanvullende eisen van de Nederlandse fiscus wordt voldaan, is deze aanslag niet invorderbaar. Als Nederland aan het Europese verzoek geen gevolg geeft kan deze zaak uiteindelijk door de commissie worden voorgelegd aan het Hof van Justitie. De verwachting is echter dat de Nederlandse wetgever het niet zo ver laat komen en de belastingwet zal aanpassen. Emigratie binnen de EU zal dan fiscaal aantrekkelijker worden.

Bron: Baker Tilly Berk

12-09-2011 EU-hof: Fiscale exitheffing voor bedrijven toegestaan

EU-landen mogen ondernemingen die hun hoofdzetel in een andere lidstaat vestigen in principe een fiscale exitheffing opleggen. De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dat donderdag geadviseerd. Er kunnen volgens haar wel omstandigheden zijn waarin de heffing niet meteen moet worden opgelegd als het bedrijf vertrekt, maar op een latere datum. De zaak draait om een conflict tussen National Grid Indus BV, een vennootschap naar Nederlands recht die haar bestuurszetel naar het Verenigd Koninkrijk heeft verplaatst, en de Nederlandse Belastingdienst. Het EU-hof doet later uitspraak. Meestal volgt het het advies van de advocaat-generaal.

Bron: ANP

07-09-2011 Franse overheid komt wederom terug op vreemde beslissing

De nieuwe plus-value heffing op onroerend goed gaat pas per 1 februari 2012 in, in plaats van 24 augustus 2011, met een uitzondering voor de SCI. Indien u uw niet Franse hoofdverblijf wilt verkopen, kan het raadzaam zijn om een voorlopig koopcontract voor 1 februari  2012 te krijgen. In de huidige markt is dat alleen niet heel erg eenvoudig…. Na 30 jaar bezit is er geen plus value verschuldigd. Dit wordt veroorzaakt door de vrijstellingen: - tussen het 6e en 17e jaar wordt er ieder jaar 2% vrijstelling opgebouwd - tussen het 18e en 24e jaar wordt er ieder jaar 4% vrijstelling opgebouwd - tussen het 24e en 30e jaar  wordt er ieder jaar 8% vrijstelling opgebouwd Nederlands nieuws: vanaf 1 januari 2013 is er geen KvK-bijdrage meer verschuldigd. Vanaf 1 januari 2012 is er waarschijnlijk geen notariële akte meer noodzakelijk voor het orpichten van een BV. Ook worden er diverse andere regels aangepakt.

25-08-2011 Franse regering komt wederom met bezuinigingsmaatregelingen

De geruchten zijn bevestigd, de Franse plus-value op tweede huizen wordt sterk aangepast. Wie een woning, niet zijnde hoofdverblijf, vanaf 24 augustus 2011 verkoopt, krijgt te maken met een vele zwaardere heffing. Niet omdat de belasting is verhoogd, maar door een wijziging in de grondslag. Vanaf heden mag er voor het bepalen van de verkoopwinst alleen nog rekening worden gehouden met de inflatie en niet meer met forfaitaire kosten gerelateerd aan de bezitsduur. De enige mogelijkheid om geen last te hebben van deze verzwaring,is voor de verkoop het huis als hoofdverblijf te gaan bewonen…… Er komt ook een nieuwe belastingverhoging voor mensen met een inkomen uit arbeid / vermogen van boven de € 500.000: 3% heffing extra. Wederom worden ook de sociale premies verhoogd (verschuldigd over bijvoorbeeld rente /dividend / lijfrenten) van 12,3% naar 13,5%. Ook directe belastingen, zoals de heffing op tabak, alcohol en niet-suikervrije frisdanken gaan omhoog. Bron: conference de presse du Premier minister sur les mesures de reduction des deficits.

20-7-2011 Nederlanders zonder wettelijk pensioen weer welkom in de ziektekostenverzekering

Sinds 1-1-2008 was het voor gepensioneerde Nederlanders zonder wettelijk inkomen niet meer mogelijk om gebruik te maken van de Franse ziektekostenverzekering. Men moest eerst 5 jaar in Frankrijk wonen voordat men deze rechten verkreeg. In de tussentijd was dan een particuliere ziektekostenverzekering noodzakelijk. Deze wachttijd is nu weer afgeschaft, mits er voldoende inkomsten aanwezig zijn. Per geval dient de CPAM te beoordelen of er recht bestaat op de Franse ziektekostenverzekering, de CMU. Later meer!

21-05-2011 Inleveren Franse aangifte vermogensbelasting verschoven naar 30 september 2011

De aangifte en betaling van de ISF (Impôt sur ma fortune) 2011 is verplaatst van 15 juni naar 30 september 2011.

Top